Přehled norem

1. Systémy managementu kvality - QMS

Kritéria pro správné fungování systému managementu kvality popisuje kmenová norma:

ČSN EN ISO 9001:2005 Systémy managementu kvality - Požadavky na systém

Využívá se při certifikaci pro auditování schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality. V normě ISO 9001 jsou definovány požadavky na systém managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

Tato norma je doplněna dalšími pomocnými normami:

ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

V tomto standardu jsou uvedeny základy a zásady systému managementu kvality a terminologie systému managementu kvality. Využívá se k vysvětlení používaných termínů v systému managementu kvality a jejich vzájemných vazeb.

ČSN EN ISO 9004:2010 Systém udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality

Ve standardu ČSN EN ISO 9004:2010 je uveden návod na zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace.

Tato mezinárodní norma se na management kvality dívá ze širšího pohledu než ISO 9001; zohledňuje potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran a poskytuje návod k systematickému a neustálému zlepšování celkové výkonnosti organizace.

2. Systémy enviromentálního managementu - EMS

Kritéria pro správné fungování systému environmentálního managementu popisuje kmenová norma:

ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Využívá se při certifikaci k auditování schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění legislativních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu. V ČSN EN ISO 14001 jsou definovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

Tato norma je doplněna dalšími pomocnými normami:

ČSN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

Norma popisuje prvky systému environmentálního managementu a poskytuje organizacím návod pro vytvoření, zavedení, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu. Takový systém může zásadně zlepšit schopnost organizace předvídat, identifikovat a řídit interakce s životním prostředím, dosahovat environmentální cíle a zajistit, aby byly soustavně ve shodě s příslušnými požadavky právních předpisů a dalšími požadavky, kterým organizace podléhá. Pro ilustrativní účely jsou v normě uvedeny příklady a možné přístupy.

Upozorňujeme
na změnu telefonních čísel pevných linek.

Aktuality

03/2017 - Zuliefeermesse 2017, Lipsko, SRN
7. - 10. 3. 2017 vystavujeme v rámci oficiální účasti České republiky na mezinárodním veletrhu subdodávek, organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu. www.zuliefermesse.de

02/2017 - Vyhlášení vítězů zimní soutěže - stavba sněhuláka o věcné ceny. Vítězům gratulujeme! Více informací

10/2016 - Děkujeme za vaši účast na našem stánku na MSV v Brně.

04/2016 - CONTROL 2016, Stuttgart
Zúčastnili jsme se mezinárodního veletrhu zajištění kvality ve Stuttgartu (systém, SW, měřící přístroje)  www.control-messe.de/en/control.

02/2016 - Společnost 100% Rework s.r.o. slaví 15 let od svého založení v roce 2001
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a všem kolegům za profesionální a odborný přístup.

Copyright ©100% REWORK